2.1.5.3 Cultuur

Consultatie vindt altijd plaats rond een bepaald onderwerp en binnen een bepaalde sociale context. Dat betekent dat men zowel de inhoud van het consult als de wijze waarop dit wordt vormgegeven, afstemt op overkoepelende culturele wetmatigheden.

Hoe doe ik dat?

 1. U zorgt dat u als persoon geen bezwaren oproept; 'The medium is the message'
 2. U bent zich bewust van de invloed van sociale druk
 3. U bent niet alleen empathisch, u toont het ook en gedraagt zich sympathiek
 4. U houdt rekening met waarden; datgene wat binnen een bepaalde cultuur als belangrijk (waardevol) wordt gezien. De waarde van voorlichting komt het meest tot uitdrukking in de functies die voorlichting vervult
 5. U houdt rekening met normen; normen  zijn gedragsregels, voortkomend uit waarden, die doorgaans zijn omschreven in geboden, verboden en handelingen die geoorloofd zijn. Heel elementaire normen zijn vastgelegd in wetten. In Nederland is het recht van patiënten op informatie aangaande hun behandeling vastgelegd in de WGBO. Met betrekking tot de kwaliteit van voorlichting zijn nu nog weinig formele normen aanwezig, laat staan dat toetsing plaatsvindt. Op dit gebied is professionalisering, inclusief scholing en toetsing wenselijk, juist in multidisciplinaire werkverbanden. 
 6. U tracht zoveel mogelijk te voldoen aan:  
  a.
  particuliere wensen en behoeften, vaak geuit door individuen of  belangenorganisaties;
  b. professionele verwachtingen, doorgaans vastgelegd in gedragscodes of reglementen van beroepsorganisaties