3.1.4.7 Greep houden

Conflicten verlopen nogal eens chaotisch. In dat geval kan men zowel zichzelf als de ander helpen door weer overzicht en regie te brengen in het gesprek. 

Hoe doe ik dat?

  1. U onderbreekt het gesprek en vraagt of u het eigenlijke onderwerp van gesprek, de hulpvraag, even kunt laten rusten om overeenstemming te bereiken over het doel en het verloop van het gesprek
  2. U gaat pas over op metacommunicatie als de ander daarmee instemt en dus erkent dat er sprake is van een contactueel probleem waarvoor hij mede verantwoordelijk is
  3. U benoemt uw dilemma als een gezamenlijk probleem op relationeel niveau. Bijvoorbeeld: "Ik heb goed begrepen wat u van me wilt, welke voordelen u ziet in de aanpak die uzelf voorstaat en wat uw bezwaren zijn tegen de aanpak die ik u voorstel. Dan hebben we nu een probleem, vrees ik. U komt bij mij om hulp, maar u wilt niet worden geholpen op de manier die ik u voorstel. U kunt me echter ook niet dwingen om u te helpen op de manier die u voor ogen heeft. Ik wil graag met u overleggen over de behandeling van uw klachten, maar niet op de manier zoals dat tot nu toe ging. Ik begrijp uw bezwaren tegen mijn voorstel heel goed, maar de manier waarop u mij tot andere gedachten probeert te brengen door........(telkens onderbreken, boos worden, klagen, dreigementen uiten, etc.) vind ik storend. Ik zou het op prijs stellen als u ..........(mij eerst laat uitpraten, uw boosheid in bedwang houdt, zich beperkt tot de klacht waarvoor u komt, etc.), zodat we samen in goed overleg komen tot een oplossing voor uw probleem."
  4. U doet met deze metacommunicatieve interventie een beroep op het wederzijdse belang bij een goede verstandhouding en een goed verloop van het gesprek. Daarmee wordt het gespreksverloop een gezamenlijke verantwoordelijkheid en moet de ander zich bezinnen of zijn 'lastige' gedrag wel oplevert wat hij ermee wil bereiken
  5. U laat zich tijdens het bespreken van het contactuele probleem ni­et verleiden tot een inhoudelijke discussie over de hulp. Zolang u het niet eens bent over de manier waarop u met elkaar praat, is hier geen ruimte voor. Ondanks deze zorgvuldige aanpak erkent niet elke gesprekspartner direct het relationele probleem en ontkent hij bijvoorbeeld zijn verantwoordelijkheid voor het moeizame contact door bijvoorbeeld 'redelijke' verklaringen te geven of u verwijten te maken, kortom door lastig te blijven
  6. U bent niet teleurgesteld of verbaasd als succes uitblijft. Dat uw gesprekspartner dit lastige gedrag blijft vertonen, betekent alleen dat zijn emotionele belangen (nog) te groot zijn om de macht over het gesprek uit handen te geven. Verdere onderhandeling is dan nodig, al of niet na het inlassen van een korte pauze of wat langere bedenktijd.

Meer weten? Zie Conflicthanteren