Informeren

Onder informeren verstaat men doorgaans het geven van uitleg. Behalve inhoudelijk correct dient de uitleg vooral functioneel te zijn: de luisteraar moet er gebruik van kunnen maken. Daartoe moet de luisteraar de uitleg niet alleen horen, maar ook begrijpen, onthouden en aanvaarden. In hoeverre dit het geval is, is afhankelijk van o.a. het bevattingsvermogen en (informatie)verwerkingsproces van de ander en/of uw vermogen om beide aspecten te beïnvloeden. Met name dit laatste staat hier centraal. 


Hoe doe ik dat?  
Professionele voorlichting omvat de volgende aspecten:
de inhoud van de uitleg, wat er wordt gezegd. Dit hangt 
   doorgaans nauw samen met het gespreksonderwerp;
-  de structuur van uw uitleg; de volgorde waarin iets wordt
    verteld:
de formulering of presentatie, de wijze waarop iets wordt 
   gezegd. 

Soms is sprake van een dermate beladen gespreks-onderwerp dat dit de structuur van (en formulering in) het gesprek kleurt. Deze thema's hebben een eigen karakter en worden dan ook apart toegelicht, zoals in het slecht-nieuwsgesprek of bij het geven van feedback. Er is ook een aparte studiemodule over informeren beschikbaar.

Ga door met: emoties hanteren.