Samen zoeken naar een oplossing

Omdat beide partijen zich moeten kunnen vinden in de oplossing, is het zaak de ander vooral te betrekken bij het zoeken naar die oplossing.

Hoe doe ik dat?
U heeft inmiddels door actief luisteren ontdekt wat het standpunt is van de ander en u heeft inmiddels ook uw eigen overwegingen en belangen helder gemaakt.
1. Vraag nu aan uw gesprekspartner wat hij vindt van de 
    argumenten die u zojuist heeft ingebracht.
2. Luister actief naar zijn ideeen hierover, vat ze samen en 
    probeer hierin aangrijpingspunten te vinden om samen 
    tot een oplossing te komen.
3. Probeer een oplossing te vinden die zoveel mogelijk 
    aansluit bij het standpunt van uw gesprekspartner zonder 
    uw eigen belang uit het oog te verliezen. Laat om deze 
    'verkoop' te laten slagen, uw waardering blijken voor  
    ieder idee dat in de richting komt van uw eigen   
    standpunt, ook al bent u niet bereid hier zonder meer 
    mee in te stemmen.
4. Benadrukt bij de presentatie van uw ideeen, vooral die
    delen die tegemoet komen aan de bezwaren van de |  
    ander. Al onderhandelend komt u zo tot een compromis
    waarmee beide partijen kunnen leven. 
5. Tot slot spreekt u af hoe de verdere gang van zaken is. 

Ga door met: begrip voor onbegrip