Informeren

Onder informeren verstaat men doorgaans het geven van uitleg. Behalve inhoudelijk correct dient de uitleg vooral functioneel te zijn. De luisteraar moet de uitleg daarom niet alleen horen, maar ook begrijpen, onthouden en aanvaarden om de verstrekte informatie vervolgens zelf te kunnen gebruiken. In hoeverre dit het geval is, is afhankelijk van het bevattingsvermogen en informatieverwerkingsproces van uw gesprekspartner, maar ook van uw vermogen om beide aspecten te beïnvloeden. 

Hoe doe ik dat?
Professionele voorlichting omvat de volgende aspecten:
a. De inhoud van de uitleg, wat er wordt gezegd. Dit hangt 
    doorgaans nauw samen met het gespreksonderwerp.
b. De structuur van uw uitleg, de volgorde waarin iets wordt
    verteld.
c. De formulering of presentatie, de wijze waarop iets wordt 
   gezegd. 

Soms is sprake van een dermate beladen gespreks-onderwerp dat dit de structuur van (en formulering in) het gesprek kleurt. Deze thema's hebben een eigen karakter en worden dan ook apart toegelicht, zoals:
- het slecht-nieuwsgesprek;
- geven van feedback.

Ga door met: inhoud van de uitleg