Parafraseren

De parafrase, het zelf weergeven van de kern van wat de ander u heeft gezegd, heeft verschillende functies:
- Uw gesprekspartner merkt dat er naar hem wordt 
  geluisterd;
- Als luisteraar controleert u of u het verhaal goed heeft 
  begrepen;
- Uw gesprekspartner kan zonodig aanvullingen of 
  correcties op de parafrase geven;
- Door uw reactie wat eigen kleur te geven, trekt u het 
  initiatief in het gesprek weer meer naar u toe.

Hoe doe ik dat?
In plaats van de woorden van de ander letterlijk te herhalen, zoals bij verbaal volgen het geval is, geeft u de kern van hetgeen u heeft gehoord in eigen woorden weer. Een parafrase dient op een vragende, uitnodigende toon te worden uitgesproken en eventueel gevolgd te worden door een vraag als  "klopt dat?"  of  "zie ik dat goed?".

Ga door met: ruimte bieden