2.2.4.2 Beoordelingscriteria

Op grond van de probleemanalyse kan men doorgaans aangeven aan welke globale eisen de oplossing van het probleem moet voldoen.

Hoe doe ik dat?

  1. U weet dat effectiviteit, maar ook haalbaarheid belangrijke criteria zijn (zie ook outputsturing). Toetsing aan de hand van deze criteria is alleen mogelijk als het duidelijk is wat men met het besluit precies beoogt en wat de eventuele problemen zijn bij de uitvoering. Anders gezegd: men dient de vraagstelling of het probleem, waarvoor het besluit een oplossing moet bieden, helder te hebben alvorens men begint te vergaderen
  2. U zorgt voor absolute criteria zodat duidelijk is of de oplossing een succes is of niet
  3. U zorgt voor minimale kwaliteitseisen waaraan de oplossing moet voldoen en benoemt eventele randvoorwaarden (beperkingen in geld, tijd, menskracht etc.) zodat de oplossing bruikbaar, deugdelijk, uitvoerbaar en verantwoord is
  4. U zorgt voor relatieve criteria die het mogelijk maken uit een aantal oplossingen de beste te kiezen. Hierbij gaat het vooral om overwegingen van effectiviteit en efficiëntie
  5. U houdt oog op 'irrationele' criteria, zoals de persoonlijke belangen en machtspositie van de deelnemers of de cultuur en tradities die er binnen de organisatie bestaan
  6. U kiest een procedure die aanscherping en herziening van criteria mogelijk maakt, waardoor u steeds naar deze criteria kunt blijven verwijzen
  7. U  maakt de inventarisatie van criteria zichtbaar en open voor verdere wijzigingen of aanvullingen (notulist).